سبد خرید خالي مي باشد

ریشه ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و فتوا

rish

مراد خداوند از «ایمان» در قرآن کریم چیست؟ آنچه پیش روی دارید، مطالعه¬ای تحلیلی درباره «چیستی ایمان» در قرآن کریم است. نگارنده سعی کرده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و تنها مستند به آیات قرآن کریم، پرده از گوشه¬ای از مؤلفه¬های معناییِ این واژه پرکاربرد قرآنی بردارد. نویسنده به این نتیحه رسیده که ایمان به معنای تصدیق است و مراد از تصدیق، همان یقین است که جایگاه آن نیز قلب است و از همین رو، ایمان امری قلبی است؛ نیز همۀ گونه¬های متعلَّقات ایمان در قدسی‌بودن مشترک‌اند. نتیجه اینکه ایمان، تصدیقِ امرِ قدسی است، در این نوشتار، ضمن بحث از روش¬شناسی و مراحل روش تحلیل محتوای کیفی از متعلقات ایمان، مراتب ایمان، جایگاه ایمان، اختیاری و قلبی‌بودن ایمان، تقابل ایمان و کفر و نقش جنسیت در ایمان سخن به میان آمده است.