سبد خرید خالي مي باشد

محیط زیست متعالی

mo


ایجاد تمدن اسلامی با همسویی، همگرایی و هم‌افزایی پژوهش، آموزش و تولید علم محیط زیست متعالی میسّر می‌گردد. برای این منظور ارائه تصویر شفّاف علوم محیط زیست و امکان تجسّم و تحقق آنها با پژوهش، آموزش‌های نظری و عملی و تولیدات علمی طی سه دهۀ گذشته همواره مدّ نظر مولّف بوده که در این کتاب مکتوب شده است. همچنین برای تعامل سازنده با جهان، به‌ویژه جهان اسلام سه راهکار ارائه می‌شود:
- ترویج فرهنگ حکمت متعالی محیط زیست میان منتظران امام زمان#؛
- ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه در پژوهش، آموزش و تولید حکمت متعالی محیط زیست؛
- حکمرانی تمدن‌ساز با نظریۀ اجماع دینی وظیفه‌گرای مـحیط زیست (ادوم) توسط سیاست‌مداران، برنامه‌ریزان و مجریان.