سبد خرید خالي مي باشد

مبادی علم سیاست متعالی

maba

یکی از ساز وکارهای برون‌رفت از بحران‌های موجود در عرصه پیشرفت و نظریه‌های توسعه در ایران، جهان اسلام و بلکه جهان بازخوانی علوم انسانی به‌ویژه مطالعات سیاسی با رویکرد رهیافت و راهبرد توسعه اقتصادی، تعالی فرهنگی و تعادل و ثبات سیاسی و اجتماعی است؛ علوم سیاسی متعالی، با توجه به اینکه از یک سو مبتنی بر تعالی قرآنی و حکمت متعالی است و از سوی دیگر روزآمدی و کارآمدی را وجهۀ همت خود قرار داده است، می‌تواند تا اندازۀ زیادی مددکار ما در این مسیر باشد.
اثر حاضر از واپسین‌تلاش‌های استادی است که تا آخرین روزهای عمر شریف خود دغدغه «سیاست متعالی» را داشت، خدایش غریق رحمت فرماید.