سبد خرید خالي مي باشد

قرآن در مکتب اهل بیت

gor


وهابیان در مطالعات قرآنیِ انتقادی، به جای استفاده از روش¬های علمی، از روش¬های مغالطاتی بهره برده¬اند. تبیین روش¬های مغالطات وهابیان در کنار پاسخگویی به مهم-ترین شبهات قرآنی وهابیان وظیفه¬ای است که کتاب «قرآن ‌در مکتب اهل ¬بیت» بر عهده گرفته است.
بر اساس یافته¬های کتاب، شیعیان حجیت ظواهر قرآن را پذیرفته و امکان دستیابی همه مردم به تفسیر کتاب الهی را انکار نمی¬کنند. آنها همانند دیگر مسلمانان تخصیص، تقیید یا نسخ ظواهر و عمومات قرآن به سنت را منوط به مراعات شرایطی دانسته‌اند. پیروان مکتب اهل¬ بیت روایات ظاهر و باطن در قرآن را پذیرفته¬اند. امامیه ضمن پذیرش تأویل¬پذیری قرآن، برای تأویل صحیح، معیارهایی قرار داده¬اند، چنان¬که امکان تحریف قرآن را مردود می¬دانند.