سبد خرید خالي مي باشد

آسیب های اجتماعی از صحنه نظر تا میدان سیاست و عمل

1_1091626357

در سالیان اخیر، سازمان‌ها و مؤسسات و افراد زیادی برای مدیریت مسئلۀ «آسیب‌های اجتماعی» فعال شده‌اند. این کتاب می‌تواند مقدمه‌ای تلقی شود که هر نهاد و سازمان، قبل از ورود به این میدان، شناخت بیشتر و بهتری از نظریات و فعالیت‌های کنشگران پیدا کند. بر این اساس در فصل دوم کتاب، مروری بر تعاریف مسئلۀ اجتماعی و مهم‌ترین نظریات حوزۀ مسائل اجتماعی در قالب دو دستۀ کلانِ عینی‌گرا و ذهنی‌گرا شده است؛ در فصل سوم سازمان‌های عضو شورای اجتماعی کشور- به عنوان عالی‌ترین شورای متصدی در این حوزه- از سه حیث اهداف سازمانی، مخاطب و سطح و قلمرو فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ در فصل چهارم نیز برخی تجارب و فعالیت‌های گروه‌های مردمی فعال در عرصۀ کاهش آسیب‌های اجتماعی تحلیل شده است.