سبد خرید خالي مي باشد

مهدویت پژوهی تطورات و آسیب ها

mah

مهدویت‌پژوهی در حوزه پژوهشی و آموزشی با دو رویکرد تطورشناسی و آسیب‌شناسی تبیین و تحلیل می‌شود:
مهدویت، در حوزه پژوهش، با عزیمت‌های چهار‌گانه «طلوع اسلام تا پایان غیبت صغرا»، «غیبت کبری تا شروع مکتب سامرا»، «مکتب سامرا تا شروع مکتب امام خمینی» و «مکتب امام خمینی در چهار دهه» تطور‌شناسی و آسیب‌شناسی می‌شود.
مهدویت در حوزه آموزش و آکادمیک با طرح دو موضوع «دانش‌بودن مهدویت‌پژوهی» و «ساختار و فضای آموزشی مهدویت‌پژوهی» مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.