سبد خرید خالي مي باشد

مراکز علمی و آموزشی شیعه در ایران و عراق

marak

شناخت تاریخ تعلیم و تربیت شیعه امامیه از موضوعاتی است که به دلیل شناخت بیشتر مراکز علمی و مؤسسات آموزش شیعیان اثنی‌عشری و چگونگی فعالیت علمی و آموزشی پیروان این مذهب که همواره در زمان و مکان مورد نظر پژوهش در محدودیت بوده‌اند، اهمیت بسزایی دارد. این کتاب پرداختی به توسعه مراکز علمی و مؤسسات آموزش شیعه امامیه در ایران و عراق، از قرن اول تا پایان قرن پنجم هجری است.