سبد خرید خالي مي باشد

عدالت در عداوت

eda

یکی از بزنگاه‌های عدالت، هنگام دشمنی و مخالفت بروز می‌یابد. بسیاری از مردم فقط در وضع عادی می‌توانند عدالت را رعایت کنند؛ اما در امتحان دوستی و دشمنی، از سر غفلت یا عمد، عدالت را پایمال می‌کنند. برخی هم در عرصۀ دشمنی، عدالت را به رسمیت نمی‌شناسند؛ ولی باطل‌بودن جبهۀ مقابل، مستلزم مشروعیت همۀ روش‌های مبارزاتی نیست... ؛ دشمنان و مخالفان نیز حقوقی دارند که حفظ عدالت در گرو توجه به آنهاست. بعضی از روش‌های اظهار دشمنی نیز با برخی از دستورهای اخلاقی یا مصالح دینی در تزاحم هستند. این روش‌ها هرچند تعدی به حقوق دشمن به حساب نیایند، از نظر اسلام غیراخلاقی‌اند، با ارزش‌های دینی قابل جمع نیستند. این کتاب از لوازم رعایت عدالت در هنگامه‌های دشمنی و تخاصم بحث می‌کند.