سبد خرید خالي مي باشد

واقع گرایی اخلاقی

vage

وجودشناسی مسئله‌ای در فرااخلاق است که در آن از امکان و نحوۀ وجودی اوصاف اخلاقی از قبیل خوبی و بدی سخن گفته می-شود و نگرش¬‌های معطوف به آن یعنی واقع-گرایی و ناواقع‌گرایی اخلاقی بررسی می-گردد. این پژوهش در پی بررسی برخی مناقشات مهم در مورد وجود یا نحوه وجودی اوصاف اخلاقی بین واقع¬گرا و ناواقع¬گرا است تا بستری برای پژوهش‌های دقیق‌تر فراهم آید. در اینجا مشاهده می¬کنیم که هر یک از واقع‌گرایان و ناواقع¬گرایان اخلاقی برخی پدیده¬های اخلاقی از قبیل دلیل اخلاقی، اختلاف اخلاقی و انگیزش اخلاقی را به نفع خود مصادره کرده‌اند. واقع¬گرای اخلاقی برای موفق‌شدن باید بتواند استدلال¬های ناواقع¬گرا با کمک چنین پدیده¬هایی را پاسخ دهد و افزون بر آن، استدلال¬هایی ایجابی ارائه کند.