سبد خرید خالي مي باشد

مواجه امامان شیعه با اباحه گری

ebahe

اباحه‌گری از انحرافاتی است که فرهنگ اسلامی را از گذشته تا به امروز با خطراتی جدی مواجه ساخته است؛ به همین جهت واکاوی مصادیق اباحیان در صدر اسلام و گمانه‌های آنان و توجه به نوع برخورد پیشوایان دینی با ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. امامان: که سیره آنان همواره برای مسلمانان اسوه است، به منظور حفظ و صیانت از فرهنگ اصیل اسلامی، مواجهه بسیار جدّی و غیر قابل اغماضی با گمانه‌ها و عملکرد اباحیان داشته‌اند. آنان با اهل اباحه مبارزه کرده و تلاش کرده‌اند در سیره خویش نادرستی راه و روش آنان را برای شیعیان و مسلمانان بیان کنند. نوشتار حاضر ضمن معرفی اهل اباحه، سیره قولی و عملی پیشوایان دینی را در مبارزه با اهل اباحه و تفکر اباحه‌گری به تصویر کشیده است.