سبد خرید خالي مي باشد

مناسبات عقل و نقل و علم اجتماعی

monase


دانش اجتماعی عقلی، نقلی و تلفیقی (عقلی ـ نقلی) از پیامدهای عقل و نقل در سطح علم هستند که موضوع‌ آنها کنش اجتماعی انسان‌ها و مسائل مختلفی است که ذیل حکمت عملی بدان پرداخته می‌شود. در سطح نظریه نیز انواع نظریه مبتنی بر سطح و هدف، صورت‌های مختلفی دارد. به لحاظ سطح، نظریه‌های عقلی (تجریدی، نیمه‌تجریدی، تجربی، شهودی)، نقلی و تلفیقی (عقلی ـ نقلی) و به لحاظ هدف، نظریه‌های توصیفی، تبیینی، تفسیری، انتقادی و هنجاری از دلالت‌های عقل و نقل در تولید انواع نظریه‌اند.