سبد خرید خالي مي باشد

فقه و امنیت

fegh


از چالش‌های اساسی جهان اسلام، انحطاط امنیت است که در جنگ‌های داخلی، اشغال، تروریسم تکفیری و... تبلور یافته است. امنیت به مثابه امری هنجاری با زمینه‌های ارزشی و بومی جوامع آغشته است؛ از این رو بهره‌گیری از علوم اسلامی در برون‌رفت از این چالش بسیار تأثیرگذار است.
فقه به عنوان دانش راهبردی و اصیل اسلامی، نقش بی‌بدیلی در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان دارد و ره‌آورد آن، تراث عظیم فقه می‌باشد. تتّبع در این تراث، گزاره‌های فقهی بسیاری را در دسترس قرار می‌دهد که ناظر بر عوامل و شرایط تأمین امنیت و عوامل تهدید امنیت می‌باشد.
پژوهش حاضر، امنیت‌پژوهی در تراثُ فقه شیعه است که با محورقراردادن اثر گرانسنگ جواهرالکلام و نیز دیگر آثار فقه شیعه، در مقام استخراج و استنباط گزاره‌های فقهی ناظر بر امنیت و وجوه و سطوح مختلف آن با روش استنباط استنادی برآمده است.