سبد خرید خالي مي باشد

علم دینی در کشاکش قرائت ها

elm

نظريۀ علم دينی آيت‌اللّه جوادی آملی يكی از جديدترين نظريات در موضوع علم دينی است كه مورد بحث و بررسی¬های فراوانی قرار گرفته است. تنوع و پراكندگی مباحث ايشان دربارۀ علم دينی و بهره¬گيری از عبارت¬پردازی-های گوناگون موجب برخی ابهام¬ها و برداشت¬های متفاوت از اين نظريه شده است. در اين مجموعه تلاش می¬شود از راه تشخيص مسئلۀ بنيادين در نظريه¬پردازی آيت‌اللّه جوادی آملی، به فهمی روشن از نظريۀ مذكور نایل شويم.