سبد خرید خالي مي باشد

جریان شناسی تفاسیر سیاسی

garyan


موضوع اصلی کتاب حاضر، جریان‌شناسی تفاسیر و برداشت‌های سیاسی از قرآن کریم در انقلاب اسلامی است. در این پژوهش، تفسیر سیاسی چهار جریان عمده نقل‌محور، قرآن‌بسنده، اجتهادی ـ اصولی و رویکردهای تجددگرا به قرآن بررسی شده است. جریان‌های معاصرِ دخیل در انقلاب، از قرآن به عنوان نص معتبرِ تحول‌آفرین، حرکت‌ساز و نظام‌ساز استفاده کرده‌اند. این رویکردها در نوع تفسیر سیاسی، ویژگی‌ها، روش‌های فکریِ تأثیرگذار و قلمرو و گستره آن دارای تمایزند.