سبد خرید خالي مي باشد

تاریخ تشیع در غرب اسلامی

tarig

اسلام در غرب اسلامی با فتح عرب‌ها، حضور خوارج، ادریسیان، فاطمیان و امویان گسترش یافت. عدالتخواهی و ظلم‌ستیزی ادریسیان و فاطمیان که منسوب به اهل بیت: بودند، گرایش انبوه بربر در مغرب بزرگ را به دنبال داشت. اما در اندلس اختلاف اعراب و بربر و سلطنت و سوء استفاده عرب اموی و حذف تشیع از اندلس، نه قرن مقاومت و جنگ فرسایشی بین مردم بومی ایبری و دولت اسلامی و سه دوره ملوک‌الطوایف و سقوط اندلس را به همراه داشت و تاریخ غرب اسلامی را به صورت ظهور و سقوط دولت تشیع و تسنن رقم زد. پژوهش حاضر گونه‌شناسی گردش قدرت و ناپایداری تشیع در غرب اسلامی و پایداری اهل بیت:در آثار دانشمندان اندلسی بر اساس تحقیقات پیشین مؤلف می‌باشد و مفید درک شیوه‌های گسترش اسلام از افریقیه تا پواتیه در ادوار والیان تا موحدین و حفصیان و شرفا و بنی‌احمر است.