سبد خرید خالي مي باشد

بررسی و نقد تعدد قائمیت

gamit_1883884240

در متون روایی بر اساس استناد به کلام معصومان:، امام دوازدهم دارای القاب متعددی هستند. یکی از مشهورترین آن القاب «قائم» است. ازآنجاکه بار معنایی لقب مذکور با قیام و گسترش عدالت پیوند خورده است، در طول تاریخ مدعیان دروغین مهدوی در تلاش بوده‌اند خود را مصداق این لقب عنوان کنند. جریان مدعی یمانی معاصر، به رهبری فردی موسوم به «احمد اسماعیل بصری» با به‌کارگیری روش‌هایی ناصحیح مانند تأویل‌گرایی، تقطیع روایات و استناد به نصوص متشابه روایی، به قائمیت نام‌برده معتقدند. اثر پیش رو با رویکرد حدیثی به واکاوی واژه قائم و اثبات انحصار آن به امام دوازدهم و نقد ادعاهای جریان پیش‌گفته پرداخته است.