سبد خرید خالي مي باشد

الگوهای علم سیاست در حکمت متعالیه

olgo

هدف این کتاب اتصال حکمت متعالیه به علم سیاست از طریق بازنمایی تصویرگونه و ساده‌شده پدیده‌های سیاسی است. ادعای کتاب حاضر آن است که آموزه‌های حکمت متعالیه می‌تواند برای ورود به علم سیاست نقش، جایگاه و کارکرد داشته باشد و الگوهای سیاسی را برای مطالعه و تحلیل سیاسی فراهم کند. برای انجام این مهم از روش‌شناسی تحلیل فرایند استفاده شده است. این مهم از طریق روش فلسفی انجام می‌پذیرد که بر اساس آن، قوانین حاکم بر موجودیت اشیا از طریق استدلال‌های منتهی به مصادرات (اصول موضوعه) انجام می‌گردد. از دستاوردهای این اثر می‌توان به فراهم‌آمدن ابزارهایی برای تحلیل و تبیین سیاسی اشاره کرد. نتایج این کتاب می‌تواند برای تحلیل و مطالعه موضوعات وسیعی در علم سیاست کاربرد داشته باشد.