سبد خرید خالي مي باشد

سیاست الهیه در حکمت متعالیه

untitled_1902886814
1,400,000 ریال

مشخصات فنی

وزیری
سلفون

این اثر شرحی است بر مشهد پنجم کتاب الشواهدالربوبیّه اثر بزرگ حکیم نامدار اسلامی صدرالمتألّهین شیرازی. شیوه و روش این کتاب شرح، توضیح و تبیین مطالب بر اساس مبانی حکمت متعالیه و هماهنگی آن با منابع ربوبی اعّم از کتاب و سنّت و بررسی مناسبات بین کشف عقلی حکمی و شهود قلبی عرفانی و وحیانی است. در تمامی مشاهد پنجگانه این کتاب ضمن نمایان‌ساختن جلوه‌های وحیانی، پافشردن بر مواضع برهانی و تأکید بر قوالب عقلی و حِکَمی مشهود است. در همین راستا فلسفه به دانش فقه بها بخشیده و ضمن تأیید موضوع این دانش یعنی بررسی قول و احکام الهی که از علوم اعتباریه است، به سهم و نقش عمدهٔ آن در ابواب مختلف فقهی و مشخصاً به سیاست پرداخته و از جانب دستگاه فقه به کارآمدی سیاست اسلامی فتوا می‌دهد.