سبد خرید خالي مي باشد

نظریه معنویت در قرآن

untitled_413309695
600,000 ریال

مشخصات فنی

مسعودی
قرآن
336
1
رقعی
شومیز

پرسش اصلی در این کتاب، پرسش از نظریۀ معنویت در دیدگاه قرآن است؛ یعنی پرسش از مجموعه‌ای منسجم از مفاهیم، گزاره‌ها و ایده‌های قرآنی که می‌تواند یک نظریه را دربارۀ معنویت شکل دهد. مقصود از نظریۀ معنویت، مجموعه‌ای از گزاره‌ها است که ویژگی‌های معنویت، زمینه‌ها و شرایط علّی و مداخله‌گر در ظهور و رشد آن در افراد جامعه و کنش‌های اجتماعی مرتبط با آن و آثار وجود یا عدمش در زندگی فردی و اجتماعی را توضیح می‌دهد. انگیزۀ اولیۀ پژوهش حاضر فهمیدن این نکته بوده است که آیا می‌توان دیدگاه قرآن دربارۀ معنویت را به‌گونه‌ای تحصیل کرد که با دیدگاه گروه‌های دینی و معنویِ جدید دربارۀ آن، تا جایی که ممکن است، بی‌طرفانه و همه‌جانبه قابل مقایسه باشد؛ مقایسه‌ای که بتواند برای کسانی که در این گروه‌ها هستند، حتی‌المقدور قابل‌فهم باشد. بنابراین هدف این کتاب به‌دست آوردن نظر قرآن دربارۀ معنویت با اتخاذ رویکردی تطبیقی بوده است.