سبد خرید خالي مي باشد

درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی

untitled_729568678
650,000 ریال

مشخصات فنی

میرسندسی
اسلام تمدن
320
1
رقعی
شومیز

هنجار اجتماعی عبارت از قواعد، الگوها و شیوه‌های تثبیت‌شده رفتار در محیط‌های اجتماعی است که در تمام سطوح زندگی انسان‌ها وجود دارند و عاملی مهم در تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم هستند؛ بنابراین بسیاری از مسائل و مشکلات جاری در جامعه ماهیتی اجتماعی و فرهنگی دارند(هرچند علی‌الظاهر در حیطه‌های دیگر جای گرفته باشند). یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش و حل این مشکلات استفاده از الگوهایی است که از طریق مفاهیم جامعه‌شناسی از جمله هنجارهای اجتماعی معرفی می‌شوند. هدف کلی از انجام این بررسی  از یک سو اهمیت شناسایی شرایط و عوامل خرد و کلانی است که در ایجاد هنجارها چه به صورت عاملی و چه فرایندی مؤثر هستند و از سوی دیگر واشکافی جنبه‌های مختلف هنجارسازی اجتماعی و به‌کارگیری آن در تحقق امور مورد مطلوب فرهنگی توسط سازمان‌ها و کارگزاران فرهنگی و تبلیغی است