سبد خرید خالي مي باشد

آسیب شناسی تسامح در نقل روایات مهدویت

untitled_1241324249
500,000 ریال

مشخصات فنی

سلیمیان
مهدویت
232
1
رقعی
سلفون

بدون تردید‌، اندک‌ دگرگونی در حروف و کلمات فرمايش‌های پيشوايان معصوم:، فهم مقصود اصلی ايشان را دچار اختلال خواهد‌ کرد و ما را از رسیدن به معنایی درست و پذيرفته، باز می‌دارد؛ از ایـن رو توجه به پدیده‌ تسامح و سهل‌انگاری در نقل دقيق حديث، یکی از آسیب‌های مهم، از اهمیت شايانی برخوردار است.

در اين نوشتار بدون آنکه به شخص خاصی گمان يا نسبت تسامح و سهل‌انگاری داده شود، با بررسی شماری از روايات مهدوی در پاره‌ای از منابع در دست، پديده سهل‌انگاری در نقل روايات مهدوی بازنمايی شده است تا پژوهش‌گران اين گستره با اهتمام هرچه بيشتر به نقل روايات معتبر در اين زمينه بپردازند