سبد خرید خالي مي باشد

چیستی فلسفه سیاسی مشاء

untitled_624368174
620,000 ریال

مشخصات فنی

یوسفی راد
340

فلسفه سیاسی مشاء یک نظریه متناسب و متأثر از وحی و آموزه‌‎های دینی در زمینه سامان‌دهی زندگی مدنی با هدف نیل انسان به سعادت در دو حیات دنیوی و اخروی است. چنین فلسفۀ سیاسی بر پایه فلسفه حق و احقاق و اعطاء آن است و بر پایه دانش حکمت و قانونِ شریعت هویت می¬یابد و مولّد نوعی از نظم و نظام سیاسی است که با ایجاد اعتدال، از سویی کارکردش توجیه، تبیین و اعطای حقوق فردی و مدنی افراد جامعه است و از سوی دیگر رشد و پیشرفت همراه با تعادل، توازن، ثبات، آرامش و تعالی انسان