سبد خرید خالي مي باشد

جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه

untitled_335217708

قواعد استظهار مجموعه‌ای از قواعد اصولی است که با تشخیص ظهور تأسیس می‌شود و در راه کشف بسیاری از احکام شرعی از نصوص دینی موجود در قرآن و سنت به کار گرفته می‌شود.
مجموعه این قواعد در دو بخش ظهورات اولی و ظهورات ثانوی در این کتاب بحث شده است. در بخش اول مباحث قرینه‌شناسی جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌توان از اصالت و تبعیت در نظام قراين در این بخش سخن گفت.
بحث از قواعد استظهار در حل مسائل نوپیدای فقهی و معرفی توانمندی فقه برای پاسخگویی در رشته مطالعات فقهی ضروری است