سبد خرید خالي مي باشد

قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی

untitled_889167909

آیا می‌توان گزاره‌های مابعدالطبیعی و وجود‌شناختی را از رهگذر تحلیل منطقی آنها منحل كرد و اساساً بحث از وجود و قلمرو‌های آن را زاید به شمار آورد؟ میزان موفقیت تیغ اكام و روش تحلیل منطقی زبان در فروكاستن ساحت‌های وجود و التزام صرف به موجودات انضمامی در چه حدی است؟ در این کتاب می‌توانید پاسخ پرسش‌های فوق را بیابید.
همچنین در این کتاب از رویكرد جدیدی در میان فیلسوفان تحلیلی در دفاع از مابعدالطبیعه و گستردگی به‌وجود‌آمده در ساحت‌های وجود، یعنی با نوعی واقع‌گرایی وجودشناختی جدید آشنا می‌شوید. امروزه دربارۀ گسترۀ وسیعی از مباحث وجود‌شناختی و مابعدالطبیعی در آثار فیلسوفان تحلیلی تحت عنوان ساحت‌های گوناگون وجود بحث می‌شود و نیز تحلیل زبان و براهین زبان‌شناختی در حل مسائل وجودشناختی، کاربردهای جدیدی یافته است که نویسنده محترم در این کتاب به بررسی این موضوعات پرداخته است