سبد خرید خالي مي باشد

امنیت متعالیه

untitled 160315970

بحث اصلی اثر حاضر تشریح ویژگی¬ها و توضیح مبانی نظری دیدگاه اسلامی امنیت در قالب نظریه امنیت متعالیه است. در نوشته حاضر با رویکرد نظریه-پردازی و روش استنباطی ـ استنادی، مبنای مفهومی و نظری نظریه اسلامی امنیت به بحث گذاشته می‌شود. ظرفیت¬سنجی منابع، متون و آثار علمای اسلامی برای ارائه نظریه اسلامی امنیت و پاسخ به پرسش‌های اصلی نظریه امنیت با رویکرد اسلامی و طرح ویژگی¬¬های نظریه امنیت متعالیه در محورهای مفهوم، ابعاد، سطوح، مرجع، دوست و دشمن، روش تحصیل و راهکارهای استراتژیک امنیت از دیگر مباحثی است که در این کتاب پی گرفته شده است. اصطلاح متعالیه به مبنای فلسفی این نظریه و نگاه توحیدی در آیه «تعالوا الی کلمة سواء» اشاره دارد.