سبد خرید خالي مي باشد

مبانی تفسیر قرآن به قرآن

untitled 932703036

مباحث بسیاری در تفسیر قرآن به قرآن به عنوان یکی از روش‌های تفسیری در خور بحث و بررسی است که بحث مبانی از جدی‌ترین و مهم‌ترین آنها است. مبانی قرآنی تفسیر مجموعه‌باورهایی است که بنیان تفسیر را شکل می‌دهد و تفسیر قرآن با نظرداشت آن باورها شکل می‌گیرد و مبانی تفسیر قرآن به قرآن آن دسته از باورهایی است که ناظر به خصوصیات و ویژگی‌های یک روش تفسیر است.  برخی از مهم‌ترین باورهایی که می‌توان مبانی تفسیر قرآن به قرآن به شمار آورد و ممکن است جداً محل تأمل قرار گیرد، عبارت‌اند از: کاشفیت فهم و تفسیر؛ فهم‌پذیری قرآن؛ تفسیرپذیری قرآن؛ وحیانیت قرآن؛ عدم تحریف قرآن؛ نوشتاری‌بودن قرآن؛ نمادین‌نبودن زبان قرآن؛ پیوستگی آیات؛ قرآن‌بسندگی؛ حجیت ظواهر؛ مؤلف‌محوری.