سبد خرید خالي مي باشد

درآمدی بر سبک بخشندگی

untitled 438560780

انفاق بجا، نیکو و سازنده یکی از سنجه‌های مهم دینداری و از نشانه‌های سلامت و صلاح فرد و جامعه اسلامی است. برای نیل به این هدف، رعایت اصول و قواعدی سزاوار و بایسته است؛ از یک سو کمیّت انفاق باید با سلسله‌مراتب نیازهای انسان و نیز با روابط انسانی و اسلامی و ایمانی متناسب باشد، از سوی دیگر و همزمان با آن آداب انفاق باید رعایت گردد تا ضمن دوری از آفات، کیفیت آن نیز ارتقا یابد.
این اثر با سامان‌بخشی به اصول و شرایط و آداب انفاق در اسلام و با نگاهی نو و گسترده به این موضوع می‌کوشد رفتارهای انفاقی پیروان مکتب اهل‌بیت: را بهبود بخشد.