سبد خرید خالي مي باشد

نظریه حذف گرایی در فلسفه ذهن

untitled 587052763
500,000 ریال

مشخصات فنی

292
اول93
رقعی
خرید نسخه دیجیتالنسخه دیجیتال کتاب
3000 تومان

خرید نسخه دیجیتال
دریافت کتابخوان همراه پژوهان
92
نسخه دیجیتال کتاب را خرید نموده و در کتابخوان همراه پژوهان مطالعه نمایید

حذف‌گرایی نظریه‌ای مادّی‌انگارانه در فلسفه ذهن است که اساساً در استناد به شهود یا فهم عرفی تردید دارد. حذف‌گرایان معتقدند شهود یا فهم عرفی ما دربارۀ یک واقعیت (مانند اسناد حالات ذهنی) منبع معرفت نیست؛ بلکه خود نظریه‌ای خام و اولیه دربارۀ واقعیت‌هاست که می‌تواند با نظریه‌های پیشرفته‌تری جایگزین شود. به باور ایشان باید به‌کلی وجود حالات ذهنی همچون باور، میل و درد انکار شوند. پاول و پاتریشا چرچلند که از برجسته‌ترین طرفداران حذف‌گرایی‌اند‌، معتقدند با وجود نظریه‌های عصب‌شناختی جدید باید به‌کلی حالات ذهنی را حذف و حالات عصبی را جایگزین آنها کنیم.
این كتاب در كنار سه مجموعه دیگر، ‌مقاله‌های برگزیده از میان مقالات کلاسیک و بسیار مهم را درباره مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در فلسفۀ ذهن عرضه می‌کند. نخستین مجموعه به نظریه‌های دوگانه‌انگاری و رفتارگرایی مربوط است. دومین مجموعه به نظریۀ این‌همانی ذهن و مغز اختصاص دارد. مجموعه سوم مقالاتی دربارۀ کارکردگرایی است و مقالات مجموعه چهارم (همین مجلد) نیز به نظریه حذف‌گرایی می‌پردازد.