سبد خرید خالي مي باشد

معناشناسی صداقت در آموزه‌های قرآن کریم

sddf

روابط اجتماعی سالم از ملزوماتِ اعتماد و اطمینان میان افراد جامعه است؛ چنین اعتمادی نیازمندِ فراگیریِ فضیلت‌های اخلاقی است. در نظام اخلاق اسلامی، از میان فضایل، صداقت نقشی متفاوت و اساسی در تضمین روابط اجتماعی سالم دارد؛ آیات و روایات پر‌شماری به تبیین اهمیت، ضرورت و پیامدهای صداقت اختصاص یافته است. هدف این نوشتار تحلیل معناشناختی «صداقت» در گستره آموزه‌های قرآنی است. معناشناسی شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی است كه به تحلیل واژه‌ها و جمله‌های متن می‌پردازد و معنای واژه‌ها و جایگاه و تركیب‌های هر یک از واژه‌ها را با توجه به نظام معنایی حاکم بر متن آشکار می‌سازد.