سبد خرید خالي مي باشد

بررسی مسئله کیفیات ذهنی

hgt

فرض کنید ما هر روز همۀ مواد غذایی مورد نیازمان را دریافت می‌کردیم، بی‌آنکه هیچ طعمی را احساس کنیم یا در محیطی دلپذیر و سرسبز زندگی می‌کردیم، بدون اینکه هیچ بویی را حس کنیم یا هیچ رنگی را بیینیم؛ مثل یک ربات که تجربه‌ای درونی از محیط اطراف خودش ندارد. آنچه در این صورت از دست می‌دادیم، همان است که فیلسوفان دراصطلاح به آن «کیفیات ذهنی» می‌گویند. پرسش‌های فلسفی زیادی در مورد این کیفیات مطرح می‌شود: این کیفیات چیستند؟ چه نسبتی با دیگر جنبه‌های ذهنی ما ـ مثل جنبه‌های بازنمودی و تعقّلی ـ دارند؟ آیا اصلاً واقعیت دارند؟ اگر وجود دارند، نحوۀ وجودشان چگونه است؟ کتاب حاضر جستاری فلسفی دربارۀ این کیفیات است. نویسندگان کوشیده‌اند به‌روزترین بحث‌ها و استدلال‌ها و نیز اشکال‌ها و پاسخ‌ها را به شیوه‌ای فهم‌پذیر صورت‌بندی کنند و در مواردی نیز به نقد و ارزیابی آنها بپردازند.