سبد خرید خالي مي باشد

دفاع تبیینی از خداباوری بررسی دیدگاه ریچارد سوینبرن

pui

می‌توان گفت همۀ پژوهش‏ها و تلاش‏هایی که تا سال‏های اخیر برای دفاع از خداباوری صورت گرفته‏اند، مبتنی بر اثبات خدا با اتکا بر روش قیاسی و قطعیت‏محور بوده‏اند. اما امروزه متفکرانی در جهان غرب با تأکید بر روشی کاملاً نو به دفاع از خداباوری می‏پردازند. این روش همان روشی است که در ارزیابی فرضیه‏های علمی و دفاع از آنها به کار می‏رود؛ روشی کاملاً احتمال‏محور و مبتنی بر «استنتاج بهترین تبیین» که روشی تثبیت‌شده در ارزیابیِ فرضیه‏های علمی است. ریچارد سوینبرن، فیلسوف دین معاصر، سردمدار استفاده از چنین روشی است. او با رد روش قیاسی و برهانیِ مرسوم کوشیده است برای دفاع از خداباوری، از این روش استقرایی و احتمال‏محور استفاده کرده، خداباوری را چونان فرضیه‏ای در کنار سایر فرضیه‏ها، از جمله فرضیه مادی‏انگاری، در نظر بگیرد و با کاربستِ معیارهای مطرح در این روش از خداباوری دفاع کند. کتاب حاضر این روش جدید را با محوریت دیدگاه سوینبرن تبیین و بررسی کرده است.