سبد خرید خالي مي باشد

نامه ای در باب انسان گرایی

nam


نامه‌ای در باب انسان‌گرایی نوشته‌ای است از مارتین هایدگر، فیلسوف بلندآوازۀ آلمانی که آن را در پاسخ به پرسش‌های فیلسوف فرانسوی، ژان بوفره نگاشته است.
هایدگر در این رساله در تقابل با روش فلسفه‌ورزی در مابعدالطبیعۀ غربی، همگان را به تفکری از جنس دیگر به سرشت انسان واداشت. نکتۀ اصلی طرح هایدگر در نامه‌ای در باب انسان‌گرایی، در دسترس قراردادن ساحتی از انسان است که پیش از هر چیز ما را قادر می‌سازد «آنچه هست» را بفهمیم، ساحتی که درواقع خودش بنیاد خودش را قوام می‌بخشد