سبد خرید خالي مي باشد

هویت شیعه و نظام بین الملل

ftrd


«هویت شیعه» در دوران معاصر به طرز بی‌سابقه‌ای دچار تحول در صورت‌بندی هویتی به‌ویژه در عرصه‌های تمدنی شده که فهمِ چگونگی، چرایی و پیامدهای آن با تحولات و رخدادهای عصر حاضر در «نظام بین‌الملل» مرتبط است. بر پایۀ بررسی‌های گفتمانی، همان گونه که تطورات هویتی شیعه به صورت تاریخی با لحاظ تغییرات در عرصه نظام بین‌الملل روی داده، در آینده نیز جایگاه، نقش‌آفرینی، عملکرد و حفظ هویت تمدنی شیعه به نحوۀ تعامل و غیریت‌سازی هویت شیعه با ابعاد گوناگون ساختار نظام بین‌الملل بستگی خواهد داشت.