سبد خرید خالي مي باشد

درآمدی بر مطالعات معنویت در علوم انسانی

rtyhg

اثر حاضر متشکل از مقالاتی در معرفی نسبت معنویت با شاخه¬های مختلف علوم انسانی است. مقالات درصددند تا راهنمای دانشجویان و دانش¬پژوهان علاقه‌مند به مطالعات معنویت باشند. بر این اساس در هر مقاله تلاش شده، با کمک متخصصان، توصیف جامعی از حیطۀ مورد بحث ارائه شود و مخاطب با مطالعۀ آن، شاهد تصویری کلی از حیطۀ مورد نظر باشد.
عنوان مقالات از این قرارند: معنویت به ‌مثابه یک رشتۀ دانشگاهی؛ معنویت و جامعه‌شناسی؛ معنویت و روان‌شناسی؛ معنویت و مدیریت؛ معنویت و تعلیم و تربیت؛ معنویت در رشته‌های دیگر و افق‌های پیش رو.