سبد خرید خالي مي باشد

درآمدی به فلسفه ذهن

gfd

ذهن چیست و حالات ذهنی چه تفاوت‌هایی با حالات فیزیکی دارند؟ چه ارتباطی میان ذهن و اشیای فیزیکی برقرار است؟ آیا با آنها یکی است یا به آنها وابسته است یا مستقل از آنهاست؟ اینها نمونه‌هایی از مسائل فلسفۀ ذهن هستند که در کتاب حاضر بررسی شده‌اند.
موضوعات این کتاب، مهم‌ترین نظریه‌ها و مسائل فلسفۀ ذهن را در بر می‌گیرد. نویسنده نظریه‌های دوگانه‌انگاری، این‌همانی ذهن و بدن، رفتارگرایی، کارکردگرایی و مسائل آگاهی، علیت ذهنی و اذهان دیگر را به بحث می‌گذارد و با بیانی واضح، استدلال‌های له و علیه هر نظریه را با استناد به آثار اصلی فیلسوفان توضیح می‌دهد و با این حال می‌کوشد تا حد امکان، کمترین آشنایی با مباحث فلسفی را پیش‌فرض بگیرد.
این کتاب نخستین اثر از طرح کلان فلسفۀ نفس در پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی است که به معرفی مباحث فلسفۀ ذهن اختصاص دارد.
.