سبد خرید خالي مي باشد

چیستی رویکرد تمدنی از صحنه نظر تا صحنه عمل

dgff


مطالعه این کتاب، نه فقط به لحاظ نظری، بلکه به لحاظ فهم واقعیات پیرامونی و تحلیل تمدنی از هر یک از آنها می‌تواند بسیار مهم و حائز اهمیت باشد. آنچه در این مجموعه گرد‌آمده است، نه موضوع «تمدن» بلکه «رویکرد تمدنی» است که در یک فرایند گروهی و جمعی طراحی، تعریف و تولید شده است. این مجموعه در پی کشف و توصیف و تحلیل «نگاه تمدنی» یا «بینش تمدنی» یا «رویکرد تمدنی» است. کسی که می‌خواهد رویکرد تمدنی را در ساحت‌های مختلف علمی به کار برد یا به هر یک از موضوعات مورد مطالعۀ خود امتداد تمدنی ببخشد، بدین کتاب و ادبیات گردآمده در آن نیاز خواهد داشت.