سبد خرید خالي مي باشد

فلسفه هنر ابن سینا

fals


اثر حاضر با هدف تبیین مبانی حکمی و عرفانی ابن‌سینا در زمینه هنر و زیبایی به نگارش درآمده است. بر این اساس، دیدگاه‌های معناشناختی، وجودشناختی و معرفت‌شناختی ابن‌سینا دربارۀ زیبایی و هنر در فصل‌های جداگانه‌ای بررسی شده است. از منظر معناشناختی، موضوعاتی همچون تعریف هنرها، نظریه محاکات هنری و زیبایی متعالی مطرح شده و از منظر وجودشناختی، زیبایی آثار هنری و انحاء وجودی آنها تبیین گردیده است. در فصل پایانی نیز با رویکرد معرفت‌شناختی موضوعاتی مانند معانی مختلف خیال و جایگاه آن در خلق آثار هنری و مفاهیمی همچون لذت از زیبایی و عشق به زیبایی و ارتباط آنها با ادراک و نیز مسائلی همچون معناداری اثر هنری و صدق یا کذب آن، و جایگاه معرفتی شعر و موسیقی بررسی شده‌است.