سبد خرید خالي مي باشد

نقش سیاق د رتفسیر قرآن و فقه

nag

گستره علوم قرآنی همانند دیگر علوم می‌تواند بسترساز بسیاری از قواعد و مسائل مستحدثه‌ای باشد که در روشنگری برخی از ابعاد قرآن نقش‌آفرین است. از مسائل جدید علوم قرآنی می‌توان به موضوع سیاق و نقش آن در استنباط فقهی و تفسیر قرآن اشاره کرد. کلمه سیاق در کلمات پیشینان کاربرد داشته است و حتی برخی مفسران همانند علامه طباطبایی آفاق جدیدی از معارف قرآنی را بر اساس آن ترسیم نموده‌اند؛ اما حقیقت سیاق، حجیّت آن، ابعاد و آثار مختلف آن، عناصر کاربردی و چگونگی تحقّق و شکل‌گیری سیاق و... به صورت خاص بررسی نگردیده است.
در اثر پیش ‌رو این مسئله با عنوان نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه به تحقیق درآمد و به جایگاه آن در فقه، اصول، تفسیر و ادبیات پرداخته شد.