سبد خرید خالي مي باشد

صداقت در تراث سیاسی اسلامی

se

سخن‌گفتن از نسبت صداقت و سیاست در جهان امروز، با توجه به زنجیره¬ای از انگاره-های عمومی پیرامون سیاست، دشوار به نظر می‌رسد؛ اما پژوهش در چارچوبی اکتشافی، تحلیلی و انتقادی در این موضوع خصوصاً بررسی ویژگی‌های دانش سیاست در جهان و میراث کهن ضروری است. نکته آنجاست که بازخوانی این میراث پربسامد می¬تواند در گره-گشایی برخی از دشواره¬های جهان-‌زیست سیاست امروز به کار آید.
کتاب پیش ¬روی، این کوشش را در حوزه¬های گسترده¬ای از اندیشه سیاسی هدف خود قرار داده و به نسبت صداقت و سیاست در میراث فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، سیاست¬نامه¬ها و عرفان سیاسی مسلمانان و ایرانیان پرداخته است.
پژوهش نشان می¬دهد تلاش پیشینیان در بنیانگذاری شیوه¬هایی از سیاست¬ورزی که زمامداری نیک¬آیین را در پیوند با صداقت مطرح می¬کند، ادبیات نظری سودمندی را به بار نشانده است.
هدف کتاب کشف این مهم است که چگونه اندیشه¬وران پیشین، به فراخور حوزه‌های دلمشغولی دانشی خویش، راهکارهایی را برای جریان¬یابی راستی در سیاست¬ورزی پیش کشیده¬ و از این رهگذر اخلاقی-سیاسی شهریاران و شهروندان را به سرمنزل سعادت و نیک¬بختی و رستگاری دو جهان رهنمون گردیده‌اند.