سبد خرید خالي مي باشد

اصول و قواعد استنباط ائمه از قرآن

zx


چگونگی بهره‌گیری اهل بیت: از قرآن کریم در بیان احکام شرعی از موضوعات مهم و درخور توجه در عرصه فقه‌پژوهی قرآنی است؛ زیرا چگونگی مواجهه آنان با قرآن می‌تواند روش الگو در عرصه تفقه و اجتهاد مبتنی بر قرآن باشد.
این اثر کوشیده است در مرحله نخست ثابت کند اهل بیت: دست کم برای تفهیم دیگران یا اقناع منکران احکام شرعی را از قرآن استنباط و استکشاف می‌کردند؛ سپس به روش‌های استنباط ائمه (تطبیق، تعلیل و تفسیر) و قواعد به‌کاررفته در هر روش، با توجه به نمونه‌های متعدد، پرداخته است.