سبد خرید خالي مي باشد

شبه جنبش های معنوی

asj


هر جا ردی از شبه‌جنبش‌های معنوی دیده می‌شود، مسئلۀ شیوۀ مواجهه با افرادی که در معرض این جریان‌ها هستند نیز به میان می‌آید.
مواجهۀ مؤثر و بازدارنده روشی حساب‌شده از مداخلات منظم و هدف‌دار است که از گرایش افراد به شبه‌جنبش‌های معنوی پیشگیری کند. مسئلۀ مواجهه با افراد در معرض معنویت‌های نوظهور، بیش از آنکه از جنس تعارض و مقابله باشد، از جنس هدایت و هم‌کوشی است.
این تحقیق شروعی است برای یافتن شیوه‌های سازنده و مؤثر مواجهه با افراد در معرض شبه‌جنبش‌های معنوی.