سبد خرید خالي مي باشد

صحابه در قرآن

sah

ازآنجاکه آیات قرآن تدریجی و در مدت 23 سال نازل شده‌اند و بسیاری از آیات ناظر به رخدادهای دوره رسول خدایند، می‌توان نتیجه گرفت که آیات بسیار فراوانی از قرآن کریم ناظر به موضوع صحابه‌اند.
با الهام از آیه 100 سوره توبه صحابه به مهاجر،‌ انصار و گروهی که در مرحله بعد ایمان آوردند، قسمت شده‌اند.
در برایند کلی از آیات قرآن کریم، مباحث مرتبط با صحابه را می‌توان زیر عناوینی همچون «خاستگاه محیطی صحابه»، «ایمان صحابه»، «هجرت صحابه»، «جنگ و جهاد صحابه»، «صحابه و رسول خدا|» جای داد؛ همچنین از موضوع «عدالت صحابه»، به دلیل چالش‌های کلامی گسترده و استناد موافقان و مخالفان به طیف وسیعی از آیات، می‌توان ذیل عنوانی مستقل بحث کرد.